ரசிகன்!


நன்றி கீற்று!

http://www.keetru.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5200:2010-04-07-05-37-21&catid=2:poems&Itemid=265