(2)
ரசிகன்!"
பார்க்கும்போதெல்லாம்
புன்னகை அது
நட்பு!
.
பேசும்போதெல்லாம்
வெட்கம் அது
காதல்!
| edit post
Reactions: