ரசிகன்!

"
உன்
மனதுக்கும்

என்
மனதுக்குமான

முரண்பாட்டில்
ஒன்றிப்போனது தான்

நம் நட்பு!
| edit post
Reactions: 
0 Responses

Post a Comment